Bekijk resultaten (177)

Kin Pumps Rainmaster Favorit 240 SC 

Beschrijving

Voor de Rainmasterfavorit SC is de “gewone”Rainmaster Favorit 240 als basis gebruikt. Alleen bij de Rainmaster SC is voor de besturing van het toestel de pumpcontrol vervangen door een frequentieregeling.

Lager energieverbruik, stiller en een langere levensduur

De Rainmaster Favorit SC voldoet al aan de strengste efficiency normen van de Europese richtlijn mbt het ecologische ontwerp voor energieverbruikende producten. (EuP). Voor bijna alle mo­to­ren met een ver­mo­gen tus­sen 0,75 en 375 kW wor­den stren­ge ef­fi­ciëntie­nor­men, die in de vol­gen­de jaren toe­ge­past moe­ten wor­den, voor­ge­schre­ven. De frequentieregeling re­gelt het uit­gangs­ver­mo­gen van de RAIN­MAS­TER Fa­vo­rit SC re­gen­wa­ter­sys­teem, af­han­ke­lijk van de wer­ke­lij­ke be­hoef­te.

Tot 40 % energiebesparing
Niet toe­ren­tal­ge­re­gel­de pom­pen draai­en continue met hun maxi­maal ver­mo­gen on­af­han­ke­lijk van de be­hoef­te. Dit kan met een wagen, die al­tijd met volle gas rijdt en de snel­heid re­gelt met de rem, wor­den ver­ge­le­ken. Omdat er meestal maar één of enkele tappunten tegelijk gebruikt worden, kan de frequentieregeling zorgen voor een besparing van 40%.

Tot 70 % minder geluidsemissie
Ge­zien de re­gen­wa­ter­sys­te­men met
frequentie-regeling in de prak­tijk meestal met een lager toeren­tal wer­ken, ver­oor­za­ken zij in de tijd ook een dui­de­lijk lagere ge­luidsemis­sie. Door een lager toerental kan het geluid bv. van het bijvullen van een wc, gereduceerd worden tot 45 dB

Langere levensduur
De lagere toe­ren­tal­len, waar­mee de toe­ren­tal­ge­stuur­de re­gen­wa­ter­sys­te­men over­we­gend wer­ken, ver­oor­za­ken dui­de­lijk min­der slijtage in de elektronische componenten en de pomp. Dit verhoogt de levensduur naar schatting met 40%.

Beste bedrijfszekerheid met redundantie

Met een bluetooth besturing kunnen meerdere RAINMASTER Favorit regenwatersystemen met mekaar communiceren.

Bij projecten die een bijzonder groot debiet nodig hebben of indien een zeer hoge bedrijfszekerheid wordt geëist, kunnen tot 3 RAINMASTER Favorit SC toestellen parallel worden geplaatst.

Het geniale daarbij is: de afzonderlijke RAINMASTER Favorit SC toestellen werken via de bluetooth besturing gemeen-schappelijk, maar functioneren toch elk afzonderlijk.

Reguliere meerpompensystemen werken slechts over één sturing en één drinkwaterbijvulling. Bij een defect kan het gehele gebouw niet meer van gebruikt water en drinkwater voorzien worden.

Iedere RAINMASTER Favorit SC werkt met een eigen sturing en een eigen drinkwaterbijvulling. Indien één toestel uitvalt, werken de andere toestellen onafhankelijk verder…

een weldoordacht systeem.

RAIN­MAS­TER Fa­vo­rit 240 SC met frequentieregeling… een in­ves­te­ring die loont.

Bel voor advies
op maat naar

+ 31 (0)161 244 250
Of laat ons met u
contact opnemen

Extra informatie